Platforma pre ukončovanie bezdomovectva (PUB)

PUB vznikla na základe iniciatívy a dlhodobej spolupráce skupiny MVO, ktoré v roku 2017 požiadali ministra práce o vytvorenie národného koncepčného materiálu na prevenciu a riešenie bezdomovectva. Samotná skupina vznikla v roku 2019, pričom jednou z jej kľúčových činností bola práve práca na tvorbe Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva v rokoch 2020 – 2023, dokumentu tvoreného medzirezortne v gescii MPSVR SR. PUB začala koordinovať svoje aktivity s cieľom, aby mala pripravovaná koncepcia charakter strategického dokumentu so silnou a jasnou ambíciou predchádzať a ukončovať bezdomovectvo, oproti obvyklému manažovaniu bezdomovectva. OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko, n.o., o.z. EQUITA a Nadácia DEDO ako zakladajúci členovia sa stali členmi skupiny organicky, a ich advokačné angažovanie vychádza z ideovo a hodnotovo blízkeho ľudsko-právneho nastavenia. Práve cieľ presadiť do národnej stratégie ľudsko-právny prístup, sociálne inovácie a prístupy založené na dôkazoch vedúce k ukončovaniu a prevencii bezdomovectva, sú spoločnými znakmi MVO, ktoré vytvorili jadro skupiny a do veľkej miery ovplyvnili finálne znenie národnej koncepcie.
PUB je advokačnou platformou, aktuálne zloženou z 11 členov, ktorá má za cieľ podporovať ukončovanie bezdomovectva aj výskumnými a komunikačnými aktivitami.