Integračné centrum
Košického kraja

Pre cudzincov a cudzinky utekajúce pred vojnou z Ukrajiny, pre všetkých cudzincov, ktorí si za svoj nový domov vybrali Košice a okolie

Інтеграційний центр
Кошицького края

Для всіх біженців тікаючих від війни в Україні, для всix біженців які обрали Кошице та його околиці своїм новим домом

Integration Centre
of the Košice Region

For people fleeing war from Ukraine, for all foreigners who have chosen Košice and its surroundings as their new home

Ponúkame základné informácie a asistenciu

Ми пропонуємо базові інформації та асистенцію

Basic information and assistance

 • orientácia v Košiciach
 • poradenstvo o dostupnej pomoci a úradoch
 • informácie o ďalších ponukách (integračných) služieb
 • asistencia pri vyplnení tlačív a žiadostí 
 • орієнтація в Кошице
 • консультації щодо доступної допомоги та про адміністрації
 • інформація про інші пропозиції (інтеграційних) послуг
 • допомога у заповненні форм та заяв  
 • orientation in Košice
 • advice on available assistance and offices
 • information about other (integration) services offered in Kosice
 • assistance with filling in forms and applications  

Poskytneme právnu radu a pomoc

Ми надаємо юридичну консультацію та допомогу

Legal advice and assistance

 • právne poradenstvo k pobytu a právam cudzincov na Slovensku
 • príprava základných zmlúv a dokumentov 
 • prepojenie na profesionálnu pomoc advokáta alebo Centra právnej pomoci
 • юридична консультація з питань проживання та прав біженців у Словаччині
 • підготовка основних договорів і документів
 • зв‘язок із професійною допомогою адвоката або центру юридичної допомоги
 • legal advice on residence and integration rights of foreigners in Slovakia
 • preparation of basic contracts and documents 
 • linking to professional assistance of an attorney or the Legal Aid Centre

Ponúkame sociálnu službu alebo pomoc

Ми пропонуємо соціальні послуги чи допомогу

Social service or assistance

 • napojenie na sociálne služby a sociálnu pomoc
 • sprevádzanie na úrady, ak je to nevyhnutné
 • možnosti voľnočasových aktivít 
 • підключення до соціальних служб та соціальної допомоги
 • супроводження до органів влади за потреби
 • можливості проведення дозвілля
 • connection to social services and social assistance
 • accompaniment to the authorities, if necessary
 • opportunities for leisure activities 

Poskytneme psychickú podporu

Ми надаємо психологічну підтримку

Psychological support

 • psychologická prvá pomoc
 • napojenie na konkrétnych poskytovateľov psychologickej pomoci
 • перша психологічна допомога
 • підключення до конкретних постачальників психологічної допомоги  
 • psychological first aid
 • links to specific providers of the psychological support  

Pomôžeme s bývaním, prácou a vzdelávaním

Допоможемо з житлом, роботою та навчанням

Help with housing, work and education

 • pomoc s vyhľadávaním ubytovania a zamestnania
 • orientácia na slovenskom trhu práce a v pracovnoprávnych vzťahoch
 • prepojenie na úrad práce a zamestnávateľov
 • napojenie na vzdelávanie 
 • napojenie na výučbu slovenského jazyka
 • допомога з пошуком житла, роботи
 • орієнтація на словацький ринок праці та у трудових відносинах
 • підключення до служби зайнятості та роботодавців
 • допомога з освітою для дітей та дорослих
 • підключення до викладання словацької мови
 • help with finding accommodation and job
 • orientation on the Slovak labour market and employment relations
 • links to the labour office and employers
 • links to education 
 • link to Slovak language teaching

Strojárenská 3, Košice
8:30 -16:00

0800 222 550

ic@nadaciadedo.sk

logo-color-donio

Projekt Integračné centrum košického kraja podporil Donio n. f. v rámci kampane „Kto pomôže Ukrajine“

Проект Інтеграційного центру ONE-STOP-SHOP підтримала Donio n. f. в рамках акції «Хто допоможе Україні»

The ONE-STOP-SHOP Integration Centre project was supported by Donio n. f. within the framework of the “Who will help Ukraine” campaign.

KSK_logo_CMYK_SVK_hor

Integračné centrum košického kraja vzniklo pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Інтеграційний центр Кошицького краю створено під егідою Кошицького самоврядного краю.

The Integration Centre of the Košice Region was established under the auspices of the Košice Self-Governing Region.

Integračné centrum košického kraja prevádzkuje Nadácia DEDO v spolupráci s partnermi:
Інтеграційним центром Кошицького края керує Фонд DEDO у співпраці з партнерами:
The Integration Centre of the Košice Region is run by the DEDO Foundation in cooperation with partners:

Logo-VPR_positiv
Logo-Dorka_positiv
hrl-logo-3_upr.
logo_CVO
MAREENA-logo-modra
ETP_logo_SJ_42
oaza_logo
ADCHKE_logo_horizontalne