Hľadáme riešenia šité na mieru pre klienta

Odborný tím poradcov

Sprevádzanie klientov v ambulantnej starostlivosti zabezpečuje odborný tím poradcov. Dali sme mu názov IMDT – integrovaný multidisciplinárny tím, keďže je zložený z odborných poradcov zastrešujúcich niekoľko oblastí, ktorí pracujú v jednom tíme na riešení situácie konkrétnej rodiny či jednotlivca. Kľúčovými oblasťami sú sociálna práca, zdravotníctvo, právo a psychológia, do budúcnosti však plánujeme rozšírenie aj o ďalšie profesie. Odborníci spoločne vypracovávajú individuálny, na mieru šitý plán, ktorý vytvárajú a napĺňajú v spolupráci s klientom, na ktorého situáciu sa dívajú optikou svojho odboru. Spoločná práca pri riešení umožňuje brať do úvahy všetky jeho potreby, silné stránky aj znevýhodnenia. Pripomína to konziliárnu prácu špecialistov z rôznych oblastí medicíny, ktorej centrom a kľúčovou súčasťou je pacient. Tím, ktorý vedie case manager, nachádza riešenia šité na mieru klienta, rešpektujúce jeho špecifickú situáciu a reflektuje jeho komplexné potreby.

Špecializovaná práca IMDT tímu

Práca IMDT je odčlenená od prevádzky nájomného bývania, a to ako procesne, tak aj personálne. Znamená to, že nájomný vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti rieši nájomca so správcom nájomného bývania, podporu a sprevádzanie s cieľom udržať si bývanie mu však poskytuje odborný tím.