Čo prinesie projekt Inovujeme sa! v Nadácii DEDO?

Koncepciu starostlivého bývania i strategický rozvoj nadácie

Nadácia DEDO sa v rámci projektu „Inovujeme sa!“ zameriava na vytvorenie koncepcie „starostlivého bývania“ ako modelovej aplikácie prístupu Housing First v Košiciach. Starostlivé bývanie je projekt sociálneho nájomného bývania pre rodiny a mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, ktorý okrem možnosti dlhodobého bývania (aktuálne v Košiciach – Šaci a v Jasove) poskytuje klientom odbornú podporu prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo sociálneho pracovníka, zdravotníka a právnika s cieľom podporovať rodinu pri udržaní si bývania a sprevádzať ju v jej rozvoji a rozvoji potenciálu každého jej člena. Toto modelové riešenie chce Nadácia DEDO ponúkať ako model obciam a mestám s cieľom replikovať ho na ich území a tak postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov. Projekt je tiež zameraný na strategický rozvoj nadácie i zvyšovanie kvality riadenia.

Nadácia DEDO získala v rámci 1. výzvy Active Citizen Fund grant v rámci témy 5 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Výzva reaguje na situáciu mnohých organizácií občianskej spoločnosti, ktorou je skutočnosť, že nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj.

Grant v celkovej výške, viac ako 57.577 EUR, slúžiaci na realizáciu týchto úloh počas 12 mesiacov, bude Nadácia DEDO spolufinancovať sumou takmer 6.400 EUR.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.