V rámci projektu Sprevádzame, podporujeme, bývate, ktorého lídrom je nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o., je Nadácia DEDO partnerom projektu, a to bez finančnej účasti.

Projekt je zameraný na realizáciu pilotného Housing First projektu pre rodiny v Košiciach, kde Všetci pre rodinu, n.o. zameriava svoje aktivity najmä na poskytovanie služby podpory samostatného bývania rodinám vybraným do projektu s cieľom podporovať ich v udržaní si bývania, Nadácia DEDO sa podieľa najmä na vytváraní bytového fondu pre projekt, a advokačných, vzdelávacích, komunikačných, fundraisingových a metodických aktivitách. Významnou súčasťou projektu je výskum zameraný na mapovanie bytovej núdze rodín s deťmi v meste Košice a následne efektov a dopadov projektu na zapojené rodiny, ktorý bude realizovaný v spolupráci s partnermi zo samosprávy, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora. Ambíciou projektu je prispieť k efektívnemu spôsobu ukončovania bezdomovectva nielen v regióne, ale aj na Slovensku, a postupne ku komplexným riešeniam v tejto oblasti.

Na pokrytie celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 72 123 EUR bol na projekt poskytnutý grant vo výške 64 911 EUR , slúžiaci na realizáciu týchto úloh počas obdobia 18 mesiacov. Uvedený grant bude nezisková organizácia Všetci pre rodinu spolufinancovať sumou viac ako 7212 EUR, ktorá tvorí 10% celkových oprávnených výdavkov projektu, Nadácia DEDO je partnerom projektu bez finančnej spoluúčasti.

„Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.