Nadácia DEDO prináša sociálne inovácie už 25 rokov

Ukončujeme bezdomovectvo rodín v Košiciach

V Nadácii DEDO veríme, že bývanie je ľudské právo. Rodinám žijúcim v podmienkach bezdomovectva poskytujeme domov s odborným sprevádzaním a prostredníctvom Dorka Bags, n.o. pre nich vytvárame vhodné podmienky pre uplatnenie sa na trhu práce, aby si svoje bývanie udržali. Pri práci využívame princíp Housing first.

Aktuálne máme v Košiciach zabývaných 23 rodín, do konca roka 2023 chceme poskytnúť domov ďalším 20-tim. Všetky rodiny odborne sprevádza multidisciplinárny tím v zložení právnik, sociálny pracovník, psychológ a peer pracovník, ktorí prispôsobujú svoju prácu potrebám jednotlivých klientov.

Bývanie je jednou zo základných potrieb človeka a zároveň ľudským právom.

Vedenie Nadácie DEDO

Správna rada:
JUDr. Alena Vachnová, PhD.- predsedkyňa
Mgr. Barbora Bírová – člen
Mgr. Peter Kolesár, M.A. – člen
Ing. Elena Telepková – člen
Václav Šterba – člen

Správca nadácie:
JUDr. Isabel Zamalloa

Dozorná rada:
Ing. Zuzana Lučanská – predsedkyňa
JUDr. Juraj Göbl – člen
Ing. Dušan Michalko – člen

ÚČEL NADÁCIE

1. Podporovať vzdelávanie detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zabezpečiť ich integráciu do občianskeho života,

2. organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,

3. organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť,

4. organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych služieb,

5. podporovať a realizovať projekty zamerané na rozvoj a budovanie ambulantných, pobytových a terénnych sociálnych služieb a pre cieľové skupiny,

6. podporovať a realizovať projekty zamerané na poskytovanie poradenstva a poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí pre cieľové skupiny najmä formou budovania sociálnych podnikov a firiem poskytujúcich pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

7. podporovať a realizovať projekty na budovanie a rozvoj sociálneho bývania,

8. vytvárať príležitosti, podporovať a rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania a sociálneho podnikania,

9. podporovať a prezentovať oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a individuálnej a firemnej filantropie,

10. podporovať a realizovať projekty s cieľom pomoci osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách pri opätovnom zaradení sa do života.

© Nadácia DEDO, Hemerkova 28, 040 23 Košice