Nadácia DEDO už 23 rokov pomáha deťom a rodinám v núdzi

Prinášame riešenia šité na mieru

Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný život s rodinným zázemím a bezpečným domovom. Rovnako podporujeme mladých ľudí odchádzajúcich z detských domov, ktorým umožňujeme štúdium a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom štipendií, ale aj poskytnutím zázemia v domovoch na pol ceste počas obdobia ich prípravy na samostatný život.

Bývanie je jednou zo základných potrieb človeka a zároveň ľudským právom.

Vedenie Nadácie DEDO

Správna rada:
RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA – predseda
Ing. Elena Telepková – člen
Ing. Ján Bodnár – člen
Ing. Jolana Šuleková
Mgr. Martin Mati

Správca nadácie:
JUDr. Isabel Zamalloa

Dozorná rada:
RNDr. Eva Majerčínová – predseda
JUDr. Eduard Szattler – člen
RNDr. Mária Ondášová – člen

ÚČEL NADÁCIE

1. Podporovať vzdelávanie detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zabezpečiť ich integráciu do občianskeho života,

2. organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,

3. organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť,

4. organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych služieb,

5. podporovať a realizovať projekty zamerané na rozvoj a budovanie ambulantných, pobytových a terénnych sociálnych služieb a pre cieľové skupiny,

6. podporovať a realizovať projekty zamerané na poskytovanie poradenstva a poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí pre cieľové skupiny najmä formou budovania sociálnych podnikov a firiem poskytujúcich pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

7. podporovať a realizovať projekty na budovanie a rozvoj sociálneho bývania,

8. vytvárať príležitosti, podporovať a rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania a sociálneho podnikania,

9. podporovať a prezentovať oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a individuálnej a firemnej filantropie,

10. podporovať a realizovať projekty s cieľom pomoci osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách pri opätovnom zaradení sa do života.

© Nadácia DEDO, Hemerkova 28, 040 23 Košice