Housing first

Čo je Housing first?

Princíp Housing first nazerá na bývanie ako na základné životné právo, je efektívnym a na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Pretože otázku ľudí bez domova rieši kľúčovou odpoveďou – bývaním a podpornými službami.

Ako to funguje

Ide o sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou, ktorú pre košický pilotný projekt Housing first zabezpečí nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o.. Odborný multidisciplinárny tím prispôsobuje svoje služby klientom podľa potrieb, na mieru a citlivo k ich okolnostiam. V tíme je okrem sociálneho pracovníka, zdravotník, psychológ či právnik.

Klienti si za bývanie platia riadny nájom a od prvej chvíle sa stávajú právoplatnou súčasťou komunity v danej lokalite. Podmienkou účasti v projekte pre rodiny je okrem platenia nájmu aj záväzok byť dobrým susedom a prijímať odbornú podporu. Získavajú domov, súkromie, a možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu.

V Európe je Housing first už známym nástrojom na ukončovanie bezdomovectva 

  • 80-90% klientov si takéto bývanie udrží.
  • Bezpečný domov zlepšuje kvalitu života a zdravotný stav.
  • Uľahčuje hľadanie a zotrvanie v zamestnaní, vďaka ktorému je možné udržať si bývanie.
  • Kvalitný systém sociálneho nájomného bývania je dokázateľne prospešný a menej nákladný ako pre spoločnosť, tak aj pre samosprávy. Tento košický projekt má za cieľ byť jeho začiatkom – začiatkom dostupného bývania u nás.

Realizácia pilotného projektu Housing first v Košiciach

JANUÁR – JÚN 2020 v spolupráci s expertkou Platformy pro sociální bydlení, ktorá realizuje projekty Housing First v spolupráci s českými mestami a obcami, pripravujeme pilotný projekt Housing First pre rodiny v Košiciach 
JÚL 2020 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo nájom bytov a realizáciu projektu 
AUGUST – SEPTEMBER 2020  na dispozičných riešeniach nových domovov spolupracovala Nadácia DEDO a architektka Ing. Arch. Jana Fazekašová  
OKTÓBER – DECEMBER 2020  v spolupráci s Bytovým podnikom Mesta Košice prebieha rekonštrukcia bytových jednotiek v daných lokalitách
OKTÓBER – NOVEMBER 2020  príprava a realizácia mapovania bytovej núdze rodín s deťmi – zisťovanie aktuálneho počtu, situácie a potrieb rodín rodín v akútnej bytovej núdzi v útulkoch na území mesta Košice
DECEMBER 2020 – JANUÁR 2021 prebiehajú stretnutia so starostami mestských častí, v ktorých sa jednotlivé byty nachádzajú
DECEMBER 2020 – JANUÁR 2021 prebiehajú rozhovory a stretnutia s potenciálnymi susedmi v jednotlivých lokalitách
DECEMBER 2020  10 rodín je vyžrebovaných  a IDE DOMOV
JANUÁR – FEBRUÁR 2021 zabývanie 10 rodín v rámci projektu Housing First pre rodiny v Košiciach
JANUÁR – FEBRUÁR 2021 v spolupráci s  s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, začína výskum výsledkov a efektov prístupu Housing first na jednotlivé rodiny zapojené do pilotného projektu v Košiciach.
Postupne zavádzame prístup Housing first do poskytovania starostlivosti o rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v lokálnych podmienkach, v Košiciach. Veríme, že sa v Košiciach pilotný projekt podarí zrealizovať úspešne a toto modelové riešenie sa rozšíri čo do počtu nájomných bytov s odbornou podporou či už pre rodiny s deťmi, ale aj pre ďalšie cieľové skupiny (seniori bez domova, zdravotne znevýhodnení ľudia bez domova, mladí dospelí po ukončení náhradnej starostlivosti bez domova) a budeme môcť ponúknuť aj ostatným mestám či obciam na ukončovanie bezdomovectva na ich území a postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov skutočne a natrvalo.

Môžete nám pomôcť aj:

Vkladom potrebných produktov a služieb do Starostlivej banky

prostredníctvom
Zmluv
y o reklame

prostredníctvom portálu
Darujme.sk

RODINA PATRÍ DOMOV
ĎAKUJEME

www.idemdomov.sk