Housing first

Čo je Housing first?

Princíp Housing first nazerá na bývanie ako na základné životné právo, je efektívnym a na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Pretože otázku ľudí bez domova rieši kľúčovou odpoveďou – bývaním a podpornými službami.

Ako to funguje

Ide o sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou, ktorú pre košický pilotný projekt Housing first zabezpečí nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o.. Odborný multidisciplinárny tím prispôsobuje svoje služby klientom podľa potrieb, na mieru a citlivo k ich okolnostiam. V tíme je okrem sociálneho pracovníka, zdravotník, psychológ či právnik.

Klienti si za bývanie platia riadny nájom a od prvej chvíle sa stávajú právoplatnou súčasťou komunity v danej lokalite. Podmienkou účasti v projekte pre rodiny je okrem platenia nájmu aj záväzok byť dobrým susedom a prijímať odbornú podporu. Získavajú domov, súkromie, a možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu.

V Európe je Housing first už známym nástrojom na ukončovanie bezdomovectva 

  • 80-95% klientov si takéto bývanie udrží.
  • Bezpečný domov zlepšuje kvalitu života a zdravotný stav.
  • Uľahčuje hľadanie a zotrvanie v zamestnaní, vďaka ktorému je možné udržať si bývanie.
  • Kvalitný systém sociálneho nájomného bývania je dokázateľne prospešný a menej nákladný ako pre spoločnosť, tak aj pre samosprávy. Tento košický projekt má za cieľ byť jeho začiatkom – začiatkom dostupného bývania u nás.

Realizácia pilotného projektu Housing first v Košiciach

12/2019 prvé rokovanie Nadácie  DEDO s primátorom Mesta Košice o partnerstve na pilotnom projekte, kde by Nadácia DEDO využila svoje doterajšie skúsenosti s rozvojom sociálneho nájomného bývania a odbornou podporou v bývaní
4/2020 obhliadka mestských bytov pre potenciálny partnerský projekt
5/2020 partnerstvo Nadácie DEDO a Mesta Košice schválené Mestskou radou
7/2020 partnerstvo Nadácie DEDO a Mesta Košice schválené Mestským zastupiteľstvom Košice, schválenie prenájmu 10 mestských bytov Nadácii DEDO, schválenie rozpočtu na rekonštrukciu bytov (spolu 215.000 EUR)
8/2020 zoznam bytov a lokalít je známy
10/2020 začína rekonštrukcia 10 mestských bytov, realizuje ju BPMK
11/2020 Nadácia DEDO, Všetci pre rodinu a Mesto Košice sa vzdelávajú v prístupe Housing First, školia ich odborníci Platformy pro sociální bydlení (ČR)
11/2020 Nadácia DEDO a Všetci pre rodinu realizujú mapovanie bytovej núdze rodín v košických útulkoch – jeho výsledkom je zoznam 80 rodín, ktoré sa zúčastnia žrebovania
12/2020 Nadácia DEDO realizuje kampaň a zbierku Idem domov
12/2020 žrebovanie 10 rodín (a náhradníkov) vedením Mesta Košice do projektu za účasti notárky
12/2020 osobné oznámenie ponuky na spoluprácu v projekte vyžrebovaným rodinám, 9 rodín ponuku prijíma, za jednu rodinu sa do projektu zapája náhradnícka rodina
12/2020 odborný tím Všetci pre rodinu realizuje vstupné rozhovory s rodinami
12/2020 Nadácia DEDO prevzala prvé zrekonštruované byty od Mesta Košice, v ďalších týždňoch postupne preberá ďalšie byty, podpísané boli nájomné zmluvy
01/2021 rodiny prvýkrát navštívia byty, ktoré im budú podnajaté
02/2021 Nadácia DEDO zabezpečuje základný nábytok a vybavenie domácností
02/2021 prvá skupina rodín podpisuje podnájomné zmluvy a sťahuje sa do nového domova, poskytuje sa im intenzívna podporná sociálna služba
03/2021 druhá skupina rodín podpisuje podnájomné zmluvy sťahuje do nového domova, poskytuje sa im intenzívna podporná sociálna služba
03/2021 Nadácia DEDO prevzala posledný zrekonštruovaný byty od Mesta Košice, 10. rodina podpísala podnájomnú zmluvu
04/2021 IVPR realizuje úvodné výskumné rozhovory s rodinami
05/2021 IVPR zrealizoval v rámci výskumu fokusovú skupinu s pracovníkmi odborného tímu na zachytenie skúseností z prvých mesiacov poskytovania odbornej podpory
06/2021 za prvý polrok 2021 poskytol 7-členný multidisciplinárny odborný tím Všetci pre rodinu, n.o. poradenstvo a sprevádzanie 10 rodinám (15 dospelým členom a 20 deťom) v rozsahu spolu viac ako 2200 hodín, to všetko s cieľom pomôcť rodinám udržať si bývanie
06/2021 počas prvého polroka 2021 Nadácia DEDO vybavila 10 bytov základným nábytkom a zariadením, pravidelne uhrádzala nájomné Mestu Košice a priebežne riešila s rodinami platenie podnájomného, údržbu bytov, či vzťahy so susedmi

Záverečná správa z
REGISTRAČNÉHO TÝŽDŇA
rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Záverečná správa z výskumu
HOUSING FIRST
pre rodiny v Košiciach (2023)

Postupne zavádzame prístup Housing first do poskytovania starostlivosti o rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v lokálnych podmienkach, v Košiciach. Veríme, že sa v Košiciach pilotný projekt podarí zrealizovať úspešne a toto modelové riešenie sa rozšíri čo do počtu nájomných bytov s odbornou podporou či už pre rodiny s deťmi, ale aj pre ďalšie cieľové skupiny (seniori bez domova, zdravotne znevýhodnení ľudia bez domova, mladí dospelí po ukončení náhradnej starostlivosti bez domova) a budeme môcť ponúknuť aj ostatným mestám či obciam na ukončovanie bezdomovectva na ich území a postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov skutočne a natrvalo.

Môžete nám pomôcť aj:

Vkladom potrebných produktov a služieb do Starostlivej banky

prostredníctvom
Zmluv
y o reklame

prostredníctvom portálu
Darujme.sk

RODINA PATRÍ DOMOV
ĎAKUJEME

www.idemdomov.sk